خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 17 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 17 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sun, 17 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۳۸۷۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۲۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۴۳ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۳۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۱۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۱۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۰۶ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۱۰۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Poland

دیدگاه ها مسدود است.