Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 18 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 18 May 2015)

May 18th, 2015

این گزارش در تاریخ Mon, 18 May 2015 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۱۶۰۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۸۳۰ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۶۹۵ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۵۰۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۱۰ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۳۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Netherlands

Comments are closed.