Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 19 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 19 May 2015)

May 19th, 2015

این گزارش در تاریخ Tue, 19 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۹۷۴۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۹۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۵۴۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۷۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۳۶ مورد حمله از کشور Ugan­da
تعداد ۱۰۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۷ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۶۵ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Antigua and Bar­bu­da
تعداد ۴۷ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۶ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Trinidad and Toba­go
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Andorra

Comments are closed.