Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 20 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 20 May 2015)

May 20th, 2015

این گزارش در تاریخ Wed, 20 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۷۷۸۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۵۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۰۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۳۵ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۴۴ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۴۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۱۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور India
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Brazil

Comments are closed.