خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 22 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 22 May 2015)

این گزارش در تاریخ Fri, 22 May 2015 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۹۹۸۹۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۵۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۵۲ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۶۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور South Africa
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France

دیدگاه ها مسدود است.