Home > Statistics > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

May 22nd, 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 22 May 2015 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۴۳۸۸۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۴۳۰۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۲۲۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۹۱۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۴۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۷۸ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۶۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۳۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۲۵ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲۲۰ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۱۰ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۲۰۶ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۱۶۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۶۳ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۴۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۳۶ مورد حمله از کشور Ugan­da
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۹۰ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۸۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۶۵ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Antigua and Bar­bu­da
تعداد ۴۸ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور South Africa
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Trinidad and Toba­go
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Geor­gia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Andor­ra
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ukraine

Comments are closed.