Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 23 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 23 May 2015)

May 23rd, 2015

این گزارش در تاریخ Sat, 23 May 2015 23:59:06 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۰۶۹۱۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۶۸۹ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۱۱۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۱۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۶ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱ مورد حمله از کشور South Africa
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bahrain

Comments are closed.