خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 24 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 24 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sun, 24 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۹۷۶۸۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۶۷۹ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۶۶۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۴۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۱۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۶۸ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۳۸ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸ مورد حمله از کشور India
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Nicaragua
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Federation

دیدگاه ها مسدود است.