Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 28 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 28 May 2015)

May 28th, 2015

این گزارش در تاریخ Thu, 28 May 2015 23:59:10 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۹۹۵۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۵۶۷۵ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۱۴۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۰۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۹۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۷۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۷۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bangladesh

Comments are closed.