بایگانی

بایگانی December , 2012

Kojoney Honeypot نسخه جدید انتشار یافت

نسخه جدید ۰٫۰٫۵٫۱ Kojoney Hon­ey­pot انتشار یافت.

در این نسخه امکانات جدیدی به نسخه قبلی اضافه شده است.

قابلیت های جدید

 • Add logging to DB (mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite)
 • Add external IP detection
 • Add ASN lookup (Using MaxMind)
 • Add Geo-IP-PurePerl 1.25
 • Upgrade IP2Country lookup
 • Upgrade Kojreport
 • Upgrade INSTALL.sh script
 • Upgrade Pycrypto-2.6 (Python Cryptography Toolkit)
 • Upgrade Pyasn1-0.1.3
 • Upgarde Gmplib 5.0.5
 • Fix Public/Private key authentication
 • Other minor fixes.
Categories: عمومی Tags: