خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 27 Apr 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 27 Apr 2014)

این گزارش در تاریخ Sun, 27 Apr 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۶۵۱۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۳۲۵ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸۸۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۶۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۸۰ مورد حمله از کشور Mal­ta
تعداد ۱۶۰ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۱۲۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۱۳ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۴۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ger­many

دیدگاه ها مسدود است.