خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 28 Apr 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 28 Apr 2014)

این گزارش در تاریخ Mon, 28 Apr 2014 23:59:03 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۵۶۳۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۱۸۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۶۰۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۶۴ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۸۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۷۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۵۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Lebanon
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Turkey

دیدگاه ها مسدود است.