خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 29 Apr 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 29 Apr 2014)

این گزارش در تاریخ Tue, 29 Apr 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۶۹۲۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۳۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۶۴ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۱۰۵ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۰۴ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Lithua­nia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ger­many

دیدگاه ها مسدود است.