خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 30 Apr 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 30 Apr 2014)

30 آوریل 2014

این گزارش در تاریخ Wed, 30 Apr 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۹۵۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۹۲۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۷۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴۳۶ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۴۱۰ مورد حمله از کشور Belize
تعداد ۳۵۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Canada

دیدگاه ها مسدود است.