خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 23 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 23 May 2014)

این گزارش در تاریخ Fri, 23 May 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۹۳۸۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۸۲۲ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۷۱۲ مورد حمله از کشور Slo­va­kia
تعداد ۷۰۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۲۷ مورد حمله از کشور Kuwait
تعداد ۳۷۵ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۲۰ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۱۱۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۷۳ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Jamaica
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of

دیدگاه ها مسدود است.