خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 24 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 24 May 2014)

این گزارش در تاریخ Sat, 24 May 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۷۱۲۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۳۲۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۹۷۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۸۸۰ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۵۰۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۱۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۰۹ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France

دیدگاه ها مسدود است.