خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 27 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 27 May 2014)

این گزارش در تاریخ Tue, 27 May 2014 23:59:03 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۴۱۵۸۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۲۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۷۷ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۲۵۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۲۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۸ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Roma­nia

دیدگاه ها مسدود است.