خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 28 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 28 May 2014)

این گزارش در تاریخ Wed, 28 May 2014 23:59:03 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۷۵۲۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۶۴۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۸۹۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۹۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۲۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۴۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۹۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۵۶ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Roma­nia

دیدگاه ها مسدود است.