خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 31 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 31 May 2014)

این گزارش در تاریخ Sat, 31 May 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۹۷۳۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۷۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۸۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۸۸ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۱۷۵ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۶۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Italy

دیدگاه ها مسدود است.