خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 23 Jun 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 23 Jun 2014)

23 ژوئن 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 23 Jun 2014 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۹۰۸۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۳۲۹ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۳۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲۱۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۳۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۱۹ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۸۵ مورد حمله از کشور El Sal­vador
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of

دیدگاه ها مسدود است.