خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 25 Jun 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 25 Jun 2014)

25 ژوئن 2014

این گزارش در تاریخ Wed, 25 Jun 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۲۸۲۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۲۲ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۲۳۸ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۵۶ مورد حمله از کشور El Sal­vador
تعداد ۱۴۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۷ مورد حمله از کشور India
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Lebanon

دیدگاه ها مسدود است.