خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 29 Jun 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 29 Jun 2014)

29 ژوئن 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 29 Jun 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۱۴۶۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۷۸۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۷۳۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۶۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۴۸ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Sweden

دیدگاه ها مسدود است.