خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 30 Jun 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 30 Jun 2014)

30 ژوئن 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 30 Jun 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۷۶۱۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۲۳ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۱۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۹۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۷۸ مورد حمله از کشور Kaza­khstan
تعداد ۶۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Germany

دیدگاه ها مسدود است.