خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 13 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 13 Jul 2014)

13 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 13 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۰۳۸۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۴۵۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۶۳ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۸۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۴۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۳۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Fin­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ethiopia

دیدگاه ها مسدود است.