خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 15 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 15 Jul 2014)

15 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Tue, 15 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۰۵۷۲۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۳۵ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۲۳۳۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۱۱۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۷۷ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۷۵۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۳۹ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۳۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۱۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۵۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Canada

دیدگاه ها مسدود است.