خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

18 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 18 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۳۷۳۹۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۸۱۵۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۰۳۵ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۴۰۷۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۰۲۶ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۸۷۴ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲۴۵۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۳۶۷ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۳۵۶ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۰۶۶ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۸۴۴ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۷۵۳ مورد حمله از کشور Satel­lite Provider
تعداد ۴۸۱ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۶۴ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۹۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۸۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۷۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۷۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۳۵ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۲۵ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۱۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۸۰ مورد حمله از کشور Cyprus
تعداد ۶۶ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۵۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Moroc­co
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Lithua­nia
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Unknown
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Fin­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ethiopia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Domini­can Republic

دیدگاه ها مسدود است.