خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 20 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 20 Jul 2014)

20 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 20 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۲۶۳۱۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۲۷ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۶۰۰ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۴۰۵ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۳۷۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۳۷ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۳۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Romania

دیدگاه ها مسدود است.