خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 21 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 21 Jul 2014)

21 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 21 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۲۷۰۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۹۶۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۶۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۷۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Nigeria

دیدگاه ها مسدود است.