خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

25 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 25 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۹۲۰۷۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۶۴۰۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۰۳۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۶۸۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۲۴۵ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۹۹۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۷۶ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۷۰۰ مورد حمله از کشور Por­tu­gal
تعداد ۶۹۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۶۰۰ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۴۴۰ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۴۱۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۸۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۳۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۵۷ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۱۴۵ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۱۱۷ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۸۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۷۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Uruguay
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Nige­ria
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Venezuela
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Lebanon

دیدگاه ها مسدود است.