خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 29 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 29 Jul 2014)

29 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Tue, 29 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۲۱۲۰۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۰۶۷۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۵۴۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۷۰۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۶۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۰۵ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۳۶۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۷۸ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۵۶ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۸۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Unknown
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Aus­tria
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Malaysia

دیدگاه ها مسدود است.