خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 30 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 30 Jul 2014)

30 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Wed, 30 Jul 2014 23:59:07 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۲۹۶۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۷۷۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۴۷۲ مورد حمله از کشور Lithua­nia
تعداد ۲۲۰۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۷۰۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۰۱۳ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۸۸۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۵۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۳۲ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۵۳۱ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۲۱۵ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۱۴۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۴ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Unknown
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Israel

دیدگاه ها مسدود است.