خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 01 Aug 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 01 Aug 2014)

این گزارش در تاریخ Fri, 01 Aug 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۱۰۲۸ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۵۸۱ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۵۵۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۸۷۶ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۵۲۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۷۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۵۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۷۴ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱۰۶ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۶۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۶۳ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۴۶ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom

دیدگاه ها مسدود است.