خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 31 Oct 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 31 Oct 2014)

31 اكتبر 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 31 Oct 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۰۲۱۳۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۲۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۴۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۱ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom

دیدگاه ها مسدود است.