خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 01 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 01 Nov 2014)

1 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 01 Nov 2014 23:59:07 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۹۹۲۲۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۸۰۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۹۲ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۰۴ مورد حمله از کشور Macau
تعداد ۷۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Mozam­bique
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۴ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Uruguay
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Thai­land

دیدگاه ها مسدود است.