خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 02 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 02 Nov 2014)

2 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 02 Nov 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۷۰۸۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۲۹۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۶۰۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۰۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۹۹ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۲۴۰ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۲۲ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۱۶۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۶۲ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۲۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۶۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of

دیدگاه ها مسدود است.