خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 03 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 03 Nov 2014)

3 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 03 Nov 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۰۸۴۱۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۳۸۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۷۴۲ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۱۹۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۸۰ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۶۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۶۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۲۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۱۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Slo­va­kia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ger­many

دیدگاه ها مسدود است.