خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 05 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 05 Nov 2014)

5 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Wed, 05 Nov 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۲۱۹۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۰۸۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۶۸۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۶۰ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۹۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۰۸ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۸۵ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۳۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۳ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۰ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Japan

دیدگاه ها مسدود است.