خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 06 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 06 Nov 2014)

6 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Thu, 06 Nov 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۹۷۳۷۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۴۰۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۷۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۴۹ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۳۹ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۳۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۵۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۶ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Lebanon
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Turkey

دیدگاه ها مسدود است.