خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

7 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 07 Nov 2014 23:59:03 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۳۷۶۰۰۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۰۸۷۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۰۵۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۴۵۳ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۶۳۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۷۴۲ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۵۱۸ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۴۸۳ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۴۵۵ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۴۳۲ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۶۷ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۵۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۴۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۳۰ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۲۴ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۲۱۶ مورد حمله از کشور Moroc­co
تعداد ۱۹۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۸۷ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۵۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۰۸ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۱۰۴ مورد حمله از کشور Macau
تعداد ۸۵ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۶۱ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۵۸ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۵۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Mozam­bique
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Alge­ria
تعداد ۵ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Lebanon
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Uruguay
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Slo­va­kia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Chile

دیدگاه ها مسدود است.