خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 08 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 08 Nov 2014)

8 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 08 Nov 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۳۰۰۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۴۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۹۷ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۶۶۴ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۶۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۵۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۰۱ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۵۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴۴ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۲۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Lebanon
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic

دیدگاه ها مسدود است.