خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 09 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 09 Nov 2014)

9 نوامبر 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 09 Nov 2014 23:59:08 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۲۱۵۲۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۷۵۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۲۶۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۶۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۸۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۶ مورد حمله از کشور Kaza­khstan
تعداد ۴۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۵ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Mal­ta
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Roma­nia

دیدگاه ها مسدود است.