خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 22 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 22 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Wed, 22 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۴۷۶۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۱۱۷۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۶۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۴۱ مورد حمله از کشور Puer­to Rico
تعداد ۱۳۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Slove­nia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Indone­sia

دیدگاه ها مسدود است.