خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 23 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 23 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Thu, 23 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۳۱۵۵۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۲۵۷۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۲۶ مورد حمله از کشور Puer­to Rico
تعداد ۷۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۲۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۰ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Venezuela
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Nether­lands

دیدگاه ها مسدود است.