خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 24 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 24 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Fri, 24 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۳۰۸۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۴۶۹۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۷۸ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳۸۹ مورد حمله از کشور Puer­to Rico
تعداد ۳۱۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cam­bo­dia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Peru

دیدگاه ها مسدود است.