خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

این گزارش در تاریخ Fri, 24 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۸۱۴۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۷۲۵۵۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۲۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۷۸ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳۸۹ مورد حمله از کشور Puer­to Rico
تعداد ۲۷۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۲۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۵۸ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۵۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۰ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Venezuela
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cam­bo­dia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Slove­nia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Peru
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ukraine

دیدگاه ها مسدود است.