خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 26 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 26 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Sun, 26 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۶۰۸۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۷۶۸۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۴۸ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۳۳۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Alba­nia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France

دیدگاه ها مسدود است.