خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 27 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 27 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Mon, 27 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۳۳۲۵ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۰۹۸۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۸۵ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Thai­land

دیدگاه ها مسدود است.