خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 29 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 29 Apr 2015)

29 آوریل 2015

این گزارش در تاریخ Wed, 29 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۹۷۶۴۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۶۷۱۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۰۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۷ مورد حمله از کشور Mace­do­nia
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور Sri Lan­ka
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Trinidad and Toba­go
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Malaysia

دیدگاه ها مسدود است.