خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 30 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 30 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Thu, 30 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۳۵۴۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۴۲۰۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۷۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۰۷ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۰۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۷۹ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۵۷ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Jor­dan
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Kaza­khstan

دیدگاه ها مسدود است.