خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 02 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 02 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sat, 02 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۹۸۵۷۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۸۰۸۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۷۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۳ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Rwan­da
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Kaza­khstan
تعداد ۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Germany

دیدگاه ها مسدود است.